Recent Posts

Posts RSS

หนังสือมอบฉันทะ

                                                                                       หนังสือมอบฉันทะ

                                                                                                         เขียนที่..................................................................... 
    
                                                                                                วันที่................เดือน.............................พ.ศ..............

                ข้าพเจ้า.................................................................................................................................................ถือหุ้น................หุ้น  เลขที่..................ถึงวันที่.................ในบริษัท........................................................จำกัด
ขอมอบฉันทะให้..............................................................................................................................................
เป็นผู้รับมอบฉันทะของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงในการประชุม....................................................
ของบริษัท  ซึ่งจะประชุมกันในวันที่.................................................................................................................
หรือครั้งต่อไปหรือที่เลื่อนอกไปซึ่งข้าพเจ้ามีสิทธิในการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมวันดังกล่าว

                ได้ลงลายมือชื่อให้ไว้ ณ วันนี้ ที่..........................................................................................................

ลงชื่อ...............................................ผู้มอบฉันทะ                        ลงชื่อ...............................................ผู้มอบฉันทะ
        (                                               )                                         (                                               )

ลงชื่อ......................................................พยาน                  ลงชื่อ......................................................พยาน

        (                                                      )                                  (                                                      )

0 ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม