Recent Posts

Posts RSS

หนังสือมอบอำนาจ

หนังสือมอบอำนาจ

เรื่อง............................................................................

เขียนที่............................................................
วันที่.........เดือน..............................พ.ศ..........
                โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า .......................................................................................................................
อายุ............ปี เชื้อชาติ.............................สัญชาติ...........................บุตร นาย/นาง....................................................
อยู่บ้านเลขที่..................หมู่............แขวง/ตำบล.....................................เขต/อำเภอ................................................จังหวัด........................................................ เบอร์โทรศัพท์.....................................................................................
ได้มอบอำนาจให้.......................................................................................................................................อายุ............ปี เชื้อชาติ.............................สัญชาติ..........................บุตร นาย/นาง.....................................................
อยู่บ้านเลขที่..................หมู่............แขวง/ตำบล.....................................เขต/อำเภอ................................................จังหวัด........................................................ เบอร์โทรศัพท์.....................................................................................
เป็นผู้มีอำนาจจัดการ..................................................................................................................................  แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ และข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอำนาจได้ทำไปตามที่มอบอำนาจนี้เสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้ทำการด้วยตนเอง เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

                                                                ลงชื่อ...................................................................ผู้มอบอำนาจ
                                           (....................................................................) ตัวบรรจง

                                                                ลงชื่อ...................................................................ผู้รับมอบอำนาจ
                                           (....................................................................) ตัวบรรจง

                                                                ลงชื่อ....................................................................พยาน
                                                                        (....................................................................) ตัวบรรจง

                                                                ลงชื่อ....................................................................พยาน
                                                                        (....................................................................) ตัวบรรจงหมายเหตุ   กรุณาเขียนให้ชัดเจนและระบุข้อความให้ครบถ้วน


0 ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม