Recent Posts

Posts RSS

แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

1. พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  พ.ศ. ๒๕๑๑  ให้ไว้ ณ วันใด
ก. ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๑                                         ค. o พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๑
ข. ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๑                                     ง. ๓๑ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๑๑
ตอบ   ข. ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๑
2. พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  พ.ศ. ๒๕๑๑  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด
ก. ๒ พฤศจิกายน ๒๕๑๑                                        ค. ๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๑
ข. ๓ พฤศจิกายน ๒๕๑๑                                        ง. ๕ พฤศจิกายน ๒๕๑๑
ตอบ   ก. ๒ พฤศจิกายน ๒๕๑๑
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
3. พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  มีกี่ฉบับ
ก. 2  ฉบับ                                                                   ค.  4  ฉบับ
ข. 3  ฉบับ                                                                   ง.  5  ฉบับ
ตอบ   ก. 2  ฉบับ          ได้แก่
พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑
พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๗
พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๐
พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๓๕
4. พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  พ.ศ. ๒๕๑๑  มีกี่หมวด กี่มาตรา
ก. 5  หมวด   58  มาตรา                                           ค.  6  หมวด  59  มาตรา
ข. 5  หมวด   59  มาตรา                                           ง.  6  หมวด  60  มาตรา
ตอบ   ค.  6  หมวด  59  มาตรา
5. ใครคือผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  พ.ศ. ๒๕๑๑ 
ก. ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
ข. คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย      ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ตอบ   ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน


มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน*รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
6. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” เรียกโดยย่อว่าอะไร
ก. กฟท.                                                                      ค. กฟฟ.
ข. กฟผ.                                                                      ง. กฟภ.
ตอบ   ข. กฟผ.            
มาตรา ๖ ให้จัดตั้งการไฟฟ้าขึ้น เรียกว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” เรียกโดยย่อว่า กฟผ.” และให้เป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่งหรือจำหน่ายซึ่งพลังงานไฟฟ้าให้แก่
                    (ก) การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้าอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
(ข) ผู้ใช้พลังงานไฟฟ้าตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา
(ค) ประเทศใกล้เคียง
(๒) ดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า แหล่งพลังงานอันได้มาจากธรรมชาติ เช่น น้ำ ลม ความร้อนธรรมชาติ แสงแดด แร่ธาตุ หรือเชื้อเพลิงเป็นต้นว่า น้ำมัน ถ่านหิน หรือก๊าซ รวมทั้งพลังงานปรมาณู เพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้า และงานอื่นที่ส่งเสริมกิจการของ กฟผ.
(๒ ทวิ) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการของ กฟผ. หรือร่วมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อดำเนินการดังกล่าว
(๓) ผลิตและขายลิกไนท์ หรือวัตถุเคมีจากลิกไนท์หรือโดยอาศัยลิกไนท์หรือร่วมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อดำเนินการดังกล่าว

0 ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม