Recent Posts

Posts RSS

ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ

 คณะกรรมการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด
ก. พิจารณาอนุญาตให้ส่วนราชการจัดการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ข. พิจารณาคัดเลือกและจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
ค. ประกาศกำหนดคุณสมบัติของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
ง. ถูกทุกข้อ

 ผู้ว่าจ้างอาจริบหลักประกันหรือใช้สิทธิเรียกร้องเอาจากผู้ค้ำประกันได้ตามกรณีใด
ก. ผู้รับจ้างหลีกเลี่ยงการทำสัญญาในระยะเวลาที่กำหนด
ข. ผู้ว่าจ้างไม่สามารถส่งใบแจ้งให้มาทำสัญญาได้เนื่องจากผู้รับจ้างเลิกหรือหยุดกิจการ
ค. ผู้รับจ้างผิดสัญญาและผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างแล้ว
ง. ถูกทุกข้อ

 การยืมพัสดุประเภทคงรูปไปใช้ในราชการนอกสถานที่ราชการจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ใด
ก. หัวหน้าส่วนราชการ
ข. หัวหน้ากองหรือผู้ทำหน้าที่แทนผู้บังคับบัญชาหัวหน้าส่วนราชการนั้น
ค. อธิบดีหรือผู้ทำการแทนผู้บังคับบัญชาของหัวหน้าส่วนราชการนั้น
ง. ไม่มีข้อใดถูก

การจัดหาในกรณีใด จะทำข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันโดยไม้ต้องทำเป็นสัญญาก็ได้
ก. การซื้อการจ้างโดยวิธีตกลงราคาที่วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
ข. การจัดหาที่คู่สัญญาสามารถส่งมอบพัสดุให้ครบถ้วนภายในห้าวันทำการของทางราชการ
ค. การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีพิเศษหรือวิธีกรณีพิเศษหรือเป็นการเช่า 
ง. ถูกทุกข้อ

 หลักประกันของหรือหลักประกันสัญญา ให้ใช้หลักประกันอย่างไร
ก. เงินสอด เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย
ข. หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่ กวพ. กำหนด พันธบัตรรัฐบาลไทย
ค. หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
ง. ถูกทุกข้อ 

คณะกรรมการประกวดราคาจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์จะต้องนำสาระสำคัญของเอกสารประกาศเชิญชวน เอกสารการประกวดราคาและเอกสารเบื้องต้นอื่นๆ ลงประกาศทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน และกรมบัญชีกลางเป็นเวลานานเท่าใด
ก. ไม่น้อยกว่าสามวัน
ข. ไม่เกินสามวันทำการ
ค. ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการ
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

 คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เรียกชื่อย่อตามข้อใด
ก. กว.พ.อ.
ข. ก.ว.พ.อ.
ค. กวพ.อ.
ง. ไมมีข้อใดถูกต้อง

0 ความคิดเห็น

แนวระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖

๑.     พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖มีผลบังคับใช้เมื่อใด
            ก.  ๕  กรกฎาคม ๒๕๔๖
            ข.  ๖  กรกฎาคม ๒๕๔๖
            ค.  ๗  กรกฎาคม ๒๕๔๖
            ง.  ๘  กรกฎาคม ๒๕๔๖
๒.     ข้อใดไม่ใช้การจัดระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
            ก.  ระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง
            ข.  ระเบียบบริหารราชการในส่วนภูมิภาค
            ค.  ระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา
            ง.  ระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐ ที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นนิติบุคคล
๓.       การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการต้องคำนึงถึงสิ่งใด
            ก.  คุณวุฒิ ประสบการณ์
            ข.  มาตรฐานวิชาชีพ
            ค.  ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณภาพของงาน
            ง.  ถูกทุกข้อ
๔.       ระเบียบบริหารราชการส่วนกลางประกอบด้วย
            ก.  สำนักงานปลัดกระทรวง
            ข.  สำนักงานปลัดทบวง
            ค.  ส่วนราชการที่มีหัวหน้าส่วนราชการ
            ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข้อ ค
๕.       หัวหน้าส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการในข้อใด
            ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
            ก.  สำนักรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง
            ข.  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
            ค.  สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
            ง.  ถูกทุกข้อ

๖.        ส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการในข้อใดไม่ได้มีฐานะเป็นนิติบุคคล
            และเป็นกรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
            ก.  สำนักงานรัฐมนตรี
            ข.  สำนักงานปลัดกระทรวง
            ค.  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
            ง.    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๗.       การเสนอนโยบาย แผนการศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานการศึกษาของสภาการศึกษา
            ให้เสนอต่อใคร
            ก.  นายกรัฐมนตรี
            ข.  คณะรัฐมนตรี
            ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
            ง.  ก.ค.ส.
๘.       ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
            ก.  พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐาน
                   และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
            ข.  การสนับสนุนทรัพยากร การติดตามตรวจสอบ
                   และประมวลผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
            ค.  เสนอแนะในการออกระเบียบ หลักเกณฑ์
                   และประกาศที่เกี่ยวกับการบริหารของสำนักงาน
            ง.  ถูกทุกข้อ
๙.        คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบไปด้วยกรรมการจากส่วนใดบ้าง
            ก.  ผู้แทนองค์กรเอกชน
            ข.  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
            ค.  ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
            ง.  ถูกทุกข้อ
๑๐.      ใครกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาของ
            องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก. ก.ค.ศ.
ข. กระทรวงศึกษาธิการ
ค. คณะรัฐมนตรี
ง. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

0 ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม