Recent Posts

Posts RSS

ความสำคัญของกฎหมายแรงงานสัมพันธ์

ความสำคัญของกฎหมายแรงงานสัมพันธ์
สภาพสังคมในปัจจุบันนี้ประชาชนต่างก็ประกอบสัมมาชีพกันหลากหลาย มีอยู่อาชีพหนึ่งที่ดูเหมือนว่าผู้ที่ประกอบอาชีพนั้นมีความรู้สึกว่าถูกเอารัดเอาเปรียบและเป็นอาชีพที่ไม่มั่นคง นั่นคือ อาชีพการเป็นลูกจ้าง ลูกจ้างซึ่งเป็นฝ่ายด้อยกว่าในสังคมถูกเอารัดเอาเปรียบจากฝ่ายนายจ้างที่ใช้ระบบเสรีนิยมมุ่งจะสร้างผลผลิตหรือกำไรให้มากที่สุด โดยการกำหนดค่าแรงต่ำ ไม่มีสวัสดิการตามควร จำนวนชั่วโมงทำงนสูงในแต่ละวัน สภาพการทำงานเลวร้อนอบอ้าวและเต็มไปด้วยหมอกควัน เสี่ยงต่ออันตราย และก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของสุขภาพอนามัยอย่างยิ่ง บรรดาลูกจ้างเหล่านั้นเกิดความคิดว่าตนเป็นประชาชนอีกระดับหจึ่งที่ถูกเอารัดเอาเปรียบตลอดเวลาจนมีคำกล่าวในหมู่ลูกจ้างว่า “ยามดีใช้ ยามไข้ไม่ดูแลรักษา” จากสาเหตุดังกล่าว ลูกจ้างจึงเกิดความติดในการแสวงหาวิถีทางช่วยเหลือตนเองให้ได้รับความเป็นธรรม ให้เกิดพลังและการยอมรับนับถือ เกิดอำนายในการเข้าร่วมปรึกษาหารือ หรืออำนาจในการเข้าต่อรองในเรื่องเกี่ยวกับสภาพการจ้างงานกับนายจ้างได้ ดังนั้นลูกจ้างจึงรวมตัวกันเป็นองค์กรฝ่ายลูกจ้าง ซึ่งเป็นการจัดตั้งองค์กรฝ่ายลูกจ้างที่มีวัตถุประสงค์ทางด้านแรงงานสัมพันธ์ได้
องค์กรฝ่ายลูกจ้าง ที่มีวัตถุประสงค์ทางด้านแรงงานสัมพันธ์ มี 3 ระดับ คือ
สหภาพแรงงาน
สหพันธ์แรงงาน
สภาองค์กรลูกจ้าง
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเกิดความสมานฉันท์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างในระยะเริ่มแรก การรวมตัวกันเป็นองค์กรของฝ่ายนายจ้างเป็นการรวมกลุ่มเพื่อประโยชน์ทางด้านการค้าขาย ด้านธุรกิจ หรือด้านอุตสาหกรรม การรวมตัวกันมีหลายรูปแบบ ทั้งแบบที่ไม่เป็นทางการ แบบชั่วคราว และแบบที่เป็นทางการ เป็นองค์กรถาวร เช่น สมาคมการค้า สมาคมอุตสาหกรรม หรือหอการค้า องค์กรเหล่านี้ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์อย่างอื่น มิใช่เพื่อดำเนินการทางด้านแรงงานสัมพันธ์ ต่อมากระทรวงมหาดไทยจึงออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การแรงงานสัมพันธ์ ลงวันที่ 16 เมษายน 2515 กำหนดให้นายจ้างจัดตั้งองค์กรโดยมีวัตถุประสงค์ทางด้านแรงงานสัมพันธ์ได้ องค์กรนายจ้างตั้งได้ตามกฎหมายนี้คือ สมาคมนายจ้างซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาและคุ้มครองประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้าง การจัดสวัสดิการและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้าง กับลูกจ้าง และระหว่างนายจ้างด้วยกัน
องค์กรนายจ้าง ที่มีวัตถุประสงค์ทางด้านแรงงานสัมพันธ์ มี 3 ระดับ คือ
สมาคมนายจ้าง
สหพันธ์นายจ้าง
สภาองค์กรนายจ้าง

0 ความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม