Recent Posts

Posts RSS

แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์

1.    ชาย 3 คน ขุดบ่อได้ 3 บ่อ  เสร็จใน 3 วัน ชาย  6 คน ขุนบ่อ 6 บ่อ เสร็จในกี่วัน 
                 ก.  2  วัน                  ข.  3 วัน                   ค.  1  วัน                  ง.  1 วัน                    จ.  6  วัน 
2.    104  องศาฟาเรนไฮด์  เท่ากับกี่องศาเซลเซียส 
                 ก.  40  องศาเซลเซียล                             ข.  35  องศาเซลเซียล                             ค.  28  องศาเซลเซียล 
                 ง.  43  องศาเซลเซียล                             จ.  38  องศาเซลเซียล 
3.    สหกรณ์ของเทศบาลแห่งหนึ่งรับจำหน่ายหนังสือพิมพ์รายวันและรายสั ปดาห์ราคาฉบับละ 3 และ 9 บาท ตามลำดับปรากฎว่าในวันเปิดเทอมวันแรกสหกรณ์ขายหนังสือทั้งสองปร ะเภทไป 750 ฉบับ  ได้เงิน  4,116  บาท  สหกรณ์ขายหนังสือพิมพ์รายวันไปกี่ฉบับ 
                 ก.  416  ฉบับ                                             ข.  614  ฉบับ                                             ค.  439  ฉบับ 
                 ง.  394  ฉบับ                                              จ.  349  ฉบับ 
4.    เลข 7 ตัวจำนวนเรียงกันและรวมกันได้ 70  จงหาเลขจำวนมากที่สุด 
                 ก.  10                         ข.  11                         ค.  12                         ง.  13                         จ.  14 
5.    วิทยุเครื่องหนึ่งราคา 2,200  บาท นาย ก. ซื้อวิทยุเครื่องนี้ในราคาลด 15%  ถามว่านาย ก. จ่ายเงินไปจริงเท่าไร 
                 ก.  1,8720                ข.  1,170                  ค.  1,875                  ง. 1,850                   จ. 1,900 
6.    สูตรคณิตศาสตร์  เป็นสูตรในการคำนวณหาปริมาณของ 
                 ก.  รูปทรงปิรามิด                   ข.  รูปทรงปริซึม                    ค.  รูปทรงกระบอก 
                 ง.  รูปทรงกรวย                                        จ.  รูปทรงกลม 
7.    จงหาค่าที่ยังขาดอยู่ในช่อง q  ต่อไปนี้ 
                 ก.  32                         ข.  16                         ค. 8                            ง. 22                          จ. 24 
  

8.    ถ้า D = B + C  หากเพิ่มคำว่า A  ให้มากขึ้น ค่าของ D   จะเป็นอย่างไร 
                 ก.  ลดลง                                    ข.  เพิ่มขึ้น                                ค.  คงเดิม 
                 ง.  เพิ่มขึ้นในอัตราเดียวกับการเพิ่มของค่า A 
                จ.  ลดลงในอัตราเดียวกับการเพิ่มของค่า A 

0 ความคิดเห็น

แนวข้อสอบเทคโนโลยีชีวภาพ

แนวข้อสอบเทคโนโลยีชีวภาพ1. ข้อใดหมายถึงลักษณะทางพันธุกรรม
 . ลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ควบคุมโดยยีน
 . ลักษณะซึ่งถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปยังรุ่นต่อไป
 . ลักษณะสืบเนื่องกันไปโดยอาศัยเซลล์สืบพันธุ์เป็นสื่อกลาง
 . ถูกทุกข้อ
2. พันธุศาสตร์ศึกษาเกี่ยวกับอะไร
 . พฤติกรรมของยีน
 . ความแปรผันของลักษณะต่าง ๆ
 . ตัวการถ่ายทอดลักษณะจากพ่อแม่ไปยังลูก
 . ถูกทั้งข้อ  และข้อ 
3. ข้อใดหมายถึงรูปหรือแบบของยีนที่ควบคุมลักษณะ
 . อัลลีน
 . จีโนไทป์
 . ฟีโนไทป์
 . เซลล์สืบพันธุ์
4. คำกล่าวข้อใดที่สนับสนุนความหมายของพันธุกรรมมากที่สุด
 . จะดูนางก็ให้ดูแม่
 . ผลไม้ย่อมหล่นไม่ไกลต้นเสมอ
 . กาก็ต้องเป็นกาจะเป็นหงส์ไม่ได้
 . พ่อแม่เป็นอย่างไร ลูกก็มักเป็นอย่างนั้น
5. ข้อใดกล่าวถึงยีนไม่ถูกต้อง
 . มีตำแหน่งอยู่บนโครโมโซม
 . ลักษณะของยีนถูกกระทำให้เกิดผันแปรได้
 . แต่ลักษณะของสิ่งมีชีวิตถูกควบคุมโดยยีนเพียงยีนเดียวเท่านั้น
 . การแสดงแต่ละลักษณะของสิ่งมีชีวิต มักควบคุมโดยยีนอย่างน้อย 2 อัลลีน
6. ข้อความใดให้ความหมายเกี่ยวกับยีนได้ชัดเจนที่สุด
 . 1 ยีน คือ 1 จีโนไทป์
 . 1 ยีน คือ 1 โครโมโซม
 . 1 ยีน คือ ทวีคูณของ 3 เบส
 . 1 ยีน คือ สายของ DNA ที่ถอดรหัสให้พอลิเพปไทป์
7. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะทางพันธุกรรม
 . ตาบอดสี
 . โลหิตจาง
 . ศีรษะล้าน
 . ความประพฤติ
8. ปัจจัยใดที่มีผลต่อพันธุกรรมของคน
 . อาหาร
 . มิวทาเจน
 . การออกกำลังกาย
 . ถูกทั้งข้อ  และข้อ 
9. คำกล่าวใดถูกต้อง

. มิวเทชันมีทั้งประโยชน์และโทษ

 . แสงสว่างและอาหารเป็นอิทธิพลภายในต่อพันธุกรรม
 . ความผิดปกติเนื่องมาจากจำนวนโครโมโซมได้รับอิทธิพลจากสิ่งภายนอก
 . อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมภายในเท่านั้นที่มีอิทธิพลต่อลักษณะทางพันธุกรรม
10. คำกล่าวใดถูกต้องมากที่สุด
 . มิวเทชันเกิดได้เฉพาะเซลล์สืบพันธุ์เท่านั้น
 . สิ่งแวดล้อมทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมได้
 . บริเวณเซลล์ร่างกายทั่ว ๆ ไป ไม่สามารถเกิดมิวเทชันได้
 . มิวเทชันที่เซลล์สืบพันธุ์จะถ่ายทอดลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ลูกหลานได้

0 ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม