Recent Posts

Posts RSS

ตัวอย่าง คำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก (แบบไม่มีพินัยกรรม)

เค้าโครงของคำร้องขอประเภทนี้สรุปได้ดังนี้คือ

1. บรรยายถึงฐานะของผู้ร้อง เกี่ยวข้องกับผู้ตายอย่างไร ( มีหลักฐานชนิดใดบ้าง ระบุไว้เสมอ )

2.ขณะเสียชีวิตผู้ตายมีทายาทที่มีสิทธิรับมรดกกี่คน ( มีบุตรกี่คน พ่อแม่ยังอยู่หรือไม่แสดงบัญชีเครือญาติเสมอ)

3.บรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับการตาย (ตายที่ไหน) สาเหตุแห่งการตาย , และ ขณะถึงแก่ความตายเจ้ามรดกมีภูมิลำเนาอยู่ที่ไหน ( แสดงสำเนาทะเบียนราษฏร์ของเจ้ามรดกท้ายคำร้องขอเสมอ)

(วรรคต่อมา) ก่อนเจ้ามรดกถึงแก่กรรมมิได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์มรดกให้แก่ผู้ใด และมิได้ตั้งผู้ใดเป็นผู้จัดการมรดก ขณะเจ้ามรดกถึงแก่กรรมมีทรัพย์มรดก ดังนี้
3.1........................................................................
3.2........................................................................
3.3........................................................................
รายละเอียดปรากฏตาม..........................เอกสารท้ายคำร้องหมายเลข.......,......,....ตามลำดับ และยังทรัพย์สินอื่นๆอีกซึ่งผู้ร้องจะเสนอในชั้นพิจารณาต่อไป

4.บรรยายถึงเหตุแห่งการยื่นคำร้องเช่น :

หลังจากเจ้ามรดกถึงแก่กรรมแล้ว ผู้ร้องในฐานะทายาทโดยธรรมของเจ้ามรดก ได้ไป ติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง (อะไรบ้างระบุไป) แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ โดยได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ว่า ต้องร้องขอจัดการมรดกต่อศาลและให้ศาลมีคำสั่งให้เป็นผู้จัดการมรดกเสียก่อนจึงจะดำเนินการได้

( วรรคต่อมา ) ผู้ร้องได้รับความยินยอมจากทายาทอื่นให้ผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย ปรากฎตามหนังสือให้ความยินยอมเอกสารท้ายคำร้องหมายเลข..................... ผู้ร้องจึงมีความประสงค์ ขอเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายเพื่อจะได้ดำเนินการจัดการมรดกของผู้ตายให้กับทายาท

( วรรคต่อมา ) ด้วยเหตุดังที่ได้ประทานกราบเรียนต่อศาลที่เคารพ ขอศาลได้โปรดทำการไต่สวนคำร้องและมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของนาย/นาง.............................. ต่อไปด้วย ขอศาลได้โปรดอนุญาต

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

ลงชื่อ........................................................... ผู้ร้อง
คำร้องฉบับนี้ข้าพเจ้านาย/นางสาว....................................ทนายความผู้ร้องเป็นผู้เรียง/เขียน
ลงชื่อ...........................................................ผู้เรียง /เขียน

0 ความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม