Recent Posts

Posts RSS

แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

1. พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  พ.ศ. ๒๕๑๑  ให้ไว้ ณ วันใด
ก. ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๑                                         ค. o พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๑
ข. ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๑                                     ง. ๓๑ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๑๑
ตอบ   ข. ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๑
2. พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  พ.ศ. ๒๕๑๑  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด
ก. ๒ พฤศจิกายน ๒๕๑๑                                        ค. ๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๑
ข. ๓ พฤศจิกายน ๒๕๑๑                                        ง. ๕ พฤศจิกายน ๒๕๑๑
ตอบ   ก. ๒ พฤศจิกายน ๒๕๑๑
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
3. พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  มีกี่ฉบับ
ก. 2  ฉบับ                                                                   ค.  4  ฉบับ
ข. 3  ฉบับ                                                                   ง.  5  ฉบับ
ตอบ   ก. 2  ฉบับ          ได้แก่
พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑
พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๗
พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๐
พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๓๕
4. พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  พ.ศ. ๒๕๑๑  มีกี่หมวด กี่มาตรา
ก. 5  หมวด   58  มาตรา                                           ค.  6  หมวด  59  มาตรา
ข. 5  หมวด   59  มาตรา                                           ง.  6  หมวด  60  มาตรา
ตอบ   ค.  6  หมวด  59  มาตรา
5. ใครคือผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  พ.ศ. ๒๕๑๑ 
ก. ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
ข. คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย      ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ตอบ   ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน


มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน*รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
6. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” เรียกโดยย่อว่าอะไร
ก. กฟท.                                                                      ค. กฟฟ.
ข. กฟผ.                                                                      ง. กฟภ.
ตอบ   ข. กฟผ.            
มาตรา ๖ ให้จัดตั้งการไฟฟ้าขึ้น เรียกว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” เรียกโดยย่อว่า กฟผ.” และให้เป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่งหรือจำหน่ายซึ่งพลังงานไฟฟ้าให้แก่
                    (ก) การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้าอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
(ข) ผู้ใช้พลังงานไฟฟ้าตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา
(ค) ประเทศใกล้เคียง
(๒) ดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า แหล่งพลังงานอันได้มาจากธรรมชาติ เช่น น้ำ ลม ความร้อนธรรมชาติ แสงแดด แร่ธาตุ หรือเชื้อเพลิงเป็นต้นว่า น้ำมัน ถ่านหิน หรือก๊าซ รวมทั้งพลังงานปรมาณู เพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้า และงานอื่นที่ส่งเสริมกิจการของ กฟผ.
(๒ ทวิ) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการของ กฟผ. หรือร่วมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อดำเนินการดังกล่าว
(๓) ผลิตและขายลิกไนท์ หรือวัตถุเคมีจากลิกไนท์หรือโดยอาศัยลิกไนท์หรือร่วมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อดำเนินการดังกล่าว

0 ความคิดเห็น

แนวข้อสอบการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

1. พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.๒๕๓๕ ให้ไว้ ณ วันใด
ก. ๒๑ มีนาคม พ.๒๕๓๕                  ๒๓ มีนาคม พ.๒๕๓๕
ข. ๒๒ มีนาคม พ.๒๕๓๕                 ๒๔ มีนาคม พ.๒๕๓๕
ตอบ  ค๒๓ มีนาคม พ.๒๕๓๕
2. พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.๒๕๓๕ มีกี่หมวด กี่มาตรา
ก. 9  หมวด  60 มาตรา                                             . 8  หมวด  60 มาตรา
ข. 9  หมวด  61 มาตรา                                             .  8  หมวด  61 มาตรา
ตอบ   ข. 9  หมวด  61 มาตรา
3. พลังงานหมุนเวียนเป็นพลังงานที่ได้จากอะไร
ก. ไม้  ฟืน                                                                  อ้อย 
ข. แกลบ  กาก                                                            ถูกทุกข้อ
ตอบ   งถูกทุกข้อ
พลังงานหมุนเวียน” หมายความรวมถึง พลังงานที่ได้จากไม้ ฟืน แกลบ กาก อ้อย ชีวมวล น้ำ
แสงอาทิตย์ ความร้อนใต้พิภพ ลม และคลื่น เป็นต้น
4. ข้อใด ไม่ใช่ พลังงานสิ้นเปลือง
ก. ถ่านหิน                                                                 แสงอาทิตย์
ข. น้ำมันเชื้อเพลิง                                                    ก๊าซธรรมชาติ
ตอบ   คแสงอาทิตย์
พลังงานสิ้นเปลือง” หมายความรวมถึง พลังงานที่ได้จากถ่านหิน หินน้ำมัน  ทรายน้ำมัน น้ำมันดิบ น้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซธรรมชาติ และนิวเคลียร์ เป็นต้น
5. ข้อใด ไม่ใช่  ความหมายของเชื้อเพลิง
ก. ทรายน้ำมัน                                                           น้ำมันเตา
ข. ฟืน                                                                         เป็นความหมายของเชื้อเพลิงทุกข้อ
ตอบ   งเป็นความหมายของเชื้อเพลิงทุกข้อ
เชื้อเพลิง” หมายความรวมถึง ถ่านหิน หินน้ำมัน ทรายน้ำมัน น้ำมันเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ก๊าซเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงสังเคราะห์ ฟืน ไม้ แกลบ กากอ้อย ขยะและสิ่งอื่น ตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
น้ำมันเชื้อเพลิง” หมายความว่า ก๊าซ น้ำมันเบนซิน น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบิน น้ำมันก๊าด น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา น้ำมันอื่นๆ ที่คล้ายกับน้ำมันที่ได้ออกชื่อมาแล้วและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกำหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา
6. ข้อใดคือหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
ก. เสนอนโยบาย เป้าหมาย หรือมาตรการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานต่อคณะรัฐมนตรี
ข. กำหนดชนิดของน้ำมันเชื้อเพลิงที่ไม่ต้องส่งเงินเข้ากองทุน
ค. กำหนดอัตราการส่งเงินเข้ากองทุนสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ   งถูกทุกข้อ
มาตรา ๔ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัตินี้ ให้     
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(เสนอนโยบาย เป้าหมาย หรือมาตรการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานต่อคณะรัฐมนตรี
(เสนอต่อคณะรัฐมนตรีในการออกพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘ และมาตรา ๑๘
(ให้คำแนะนำในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑และมาตรา ๒๓
(กำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนตามมาตรา ๒๘ ()
(กำหนดชนิดของน้ำมันเชื้อเพลิงที่ไม่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนตาม มาตรา ๒๘()
(กำหนดอัตราการส่งเงินเข้ากองทุนสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงตาม มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗
(ให้ความเห็นชอบอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษตามมาตรา ๔๓
(กำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการให้การส่งเสริมและช่วยเหลือแก่โรงงาน อาคาร ผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง และผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายวัสดุเพื่อใช้ในการอนุรักษ์พลังงานตามมาตรา ๔๐
(ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
7. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.๒๕๓๕
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน                                   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม                           ถูกทุกข้อ
ตอบ   งถูกทุกข้อ
มาตรา ให้นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของตน

0 ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม