Recent Posts

Posts RSS

ประเภทขององค์กรฝ่ายลูกจ้างและฝ่ายนายจ้าง

ประเภทขององค์กรฝ่ายลูกจ้างและฝ่ายนายจ้าง
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายทั้งนายจ้างและลูกจ้างจึงได้เกิดการจัดตั้งองค์กรขึ้นดังนี้
องค์กรฝ่ายลูกจ้างตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มี 3 ประเภท คือ
1. สหภาพแรงงาน
มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาและคุ้มรองประโยชน์เกี่ยวกับสหภาพการจ้าง และส่งเสริมความสัมพันธ์อีนดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง และระหว่างลูกจ้างด้วยกัน
2. สหพันธ์แรงงาน
มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อีนระหว่างสหภาพแรงงาน และคุ้มครองผลประโยชน์ของสหภาพแรงงานและลูกจ้างเท่านั้น
3. สภาองค์กรลูกจ้าง
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาและส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์เท่านั้น
องค์กรฝ่ายนายจ้างตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มี 3 ประเภท คือ
1. สมาคมนายจ้าง
มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาความคุ้มครองประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้าง และส่งเสริมความสัมพันธ์อีนดีระหว่างนายจ้งกับลูกจ้าง และระหว่างลูกจ้างด้วยกัน
2. สหพันธ์นายจ้าง
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาคมนายจ้าง และคุ้มครองผลประโยชน์ของสมาคมนายจ้างและนายจ้างเท่านั้น
3. สภาองค์กรนายจ้าง
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาและส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์เท่านั้น

0 ความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม