Recent Posts

Posts RSS

แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์

1.    ชาย 3 คน ขุดบ่อได้ 3 บ่อ  เสร็จใน 3 วัน ชาย  6 คน ขุนบ่อ 6 บ่อ เสร็จในกี่วัน 
                 ก.  2  วัน                  ข.  3 วัน                   ค.  1  วัน                  ง.  1 วัน                    จ.  6  วัน 
2.    104  องศาฟาเรนไฮด์  เท่ากับกี่องศาเซลเซียส 
                 ก.  40  องศาเซลเซียล                             ข.  35  องศาเซลเซียล                             ค.  28  องศาเซลเซียล 
                 ง.  43  องศาเซลเซียล                             จ.  38  องศาเซลเซียล 
3.    สหกรณ์ของเทศบาลแห่งหนึ่งรับจำหน่ายหนังสือพิมพ์รายวันและรายสั ปดาห์ราคาฉบับละ 3 และ 9 บาท ตามลำดับปรากฎว่าในวันเปิดเทอมวันแรกสหกรณ์ขายหนังสือทั้งสองปร ะเภทไป 750 ฉบับ  ได้เงิน  4,116  บาท  สหกรณ์ขายหนังสือพิมพ์รายวันไปกี่ฉบับ 
                 ก.  416  ฉบับ                                             ข.  614  ฉบับ                                             ค.  439  ฉบับ 
                 ง.  394  ฉบับ                                              จ.  349  ฉบับ 
4.    เลข 7 ตัวจำนวนเรียงกันและรวมกันได้ 70  จงหาเลขจำวนมากที่สุด 
                 ก.  10                         ข.  11                         ค.  12                         ง.  13                         จ.  14 
5.    วิทยุเครื่องหนึ่งราคา 2,200  บาท นาย ก. ซื้อวิทยุเครื่องนี้ในราคาลด 15%  ถามว่านาย ก. จ่ายเงินไปจริงเท่าไร 
                 ก.  1,8720                ข.  1,170                  ค.  1,875                  ง. 1,850                   จ. 1,900 
6.    สูตรคณิตศาสตร์  เป็นสูตรในการคำนวณหาปริมาณของ 
                 ก.  รูปทรงปิรามิด                   ข.  รูปทรงปริซึม                    ค.  รูปทรงกระบอก 
                 ง.  รูปทรงกรวย                                        จ.  รูปทรงกลม 
7.    จงหาค่าที่ยังขาดอยู่ในช่อง q  ต่อไปนี้ 
                 ก.  32                         ข.  16                         ค. 8                            ง. 22                          จ. 24 
  

8.    ถ้า D = B + C  หากเพิ่มคำว่า A  ให้มากขึ้น ค่าของ D   จะเป็นอย่างไร 
                 ก.  ลดลง                                    ข.  เพิ่มขึ้น                                ค.  คงเดิม 
                 ง.  เพิ่มขึ้นในอัตราเดียวกับการเพิ่มของค่า A 
                จ.  ลดลงในอัตราเดียวกับการเพิ่มของค่า A 

0 ความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม